البرز توربين مپنا - مرند و مرگنلر
مرند و مرگنلر
16 تیر 1403
نيروگاه سيكل تركيبي فارس
نيروگاه سيكل تركيبی فارس
15 بهمن 1395
 

نيروگاه سيكل تركيبی كرمان

 

نيروگاه شهيد حاج قاسم سليمانیپروژه واحد ۸ نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان در قالب طرح ارتقا T60+ و برای نخستین بار در ایران توسط شرکت مپنا اجرا و خدمات اجرایی آن توسط شرکت البرز توربین انجام گردید و پروژه از تاریخ ۹۹٫۱۱٫۱۳ آغاز و در تاریخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۰ راه اندازی و با شبکه سراسری سنکرون شد ، از نقاط قوت پروژه انجام کلیه فعالیت های اجرایی توسط پرسنل البرز توربین با بیشترین ظرفیت بومی و بدون برونسپاری بوده است .
 
English