7 تیر 1400
اورهال كرمان Alborzturbine.com

تحويل موقت واحد 6 گازی نيروگاه سيكل تركيبی كرمان

تعميرات اساسي بر روي واحد 6 گازي نيروگاه سيكل تركيبي كرمان پايان يافت و روز دوشنبه مورخ 31/03/1400 به كارفرما تحويل موقت گرديد.
English