8 تیر 1400
راه اندازي واحد 2 نيروگاه فارس

راه اندازی واحد 2 گازی نيروگاه سيكل تركيبی فارس

واحد 2 گازي نيروگاه سيكل تركيبي فارس كه تعميرات بر روي آن در مورخ 5 فروردين 1400 آغاز گرديده بود در روز دوشنبه مورخ 10 خرداد 1400 با موفقيت به اتمام رسيد و واحد با شبكه سراسري برق سنكرون گرديد.
English