فرم دريافت نظرات تامين كنندگان

به منظور بهبود ارتباطات موثر، پايدار، مبتني بر گشودگي، اعتماد و احترام متقابل، لينك ارتباط مستقيم تامين كنندگان با معاونت تامين شركت مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين ايجاد شده است.

در اين راستا منتظر دريافت نقطه نظرات، ايده ها و پيشنهادهاي سازنده شما تامين كننده محترم هستيم.

    English