فرم دريافت نظرات تامين كنندگان

فرم ارتباط مستقيم تامين كنندگان با معاونت تامين شركت مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين به منظور ارائه شكايت/رضايت/ايده/بهبود طراحي شده است. خواهشمند است با تكميل نمودن فرم ما را از انتقاد و يا پيشنهادهاي سازنده خود مطلع نمائيد.

    English